Co všechno lze považovat za pracovní úraz?

Při provozu firmy se čas od času pracovním úrazům nelze vyhnout. Ne vždy mají ale zaměstnanci a zaměstnavatelé jasno v tom, co je pracovní úraz a co není. A to i přesto, že by obě strany mělo na situaci připravit školení BOZP. Upozorňuje na to firma Extéria, poskytující poradenství na území ČR i SK, o které se dočtete v referencích a recenzích na internetu.

Jaké jsou povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele?

Zaměstnanec je povinen jakýkoliv pracovní úraz ihned hlásit svému nadřízenému, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. Zpětné ohlášení je rovněž možné, ale pak je třeba mít svědky. Zaměstnavatel pak musí objasnit okolnosti vzniku úrazu za přítomnosti zástupce pro BOZP (případně odborové organizace), svědků a zaměstnance, pokud to jeho stav dovoluje. Zaměstnavatel je dále povinen zaznamenat úraz do knihy pracovních úrazů.

Co je a co není pracovní úraz?

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterým došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů, a to při plnění pracovních úkonů či v přímé souvislosti s nimi. Zevními vlivy se rozumí například pád břemene, zakopnutí, pořezání se a podobně. Pokud se prokáže, že se zaměstnanec poškodil úmyslně, o pracovní úraz se nejedná.

K pracovním úrazům může dojít i mimo pracoviště. Pokud zaměstnanec podniká pracovní schůzku nebo jede na služební cestu, plní pracovní povinnosti a úraz vzniklý v tuto dobu může být považovaný za pracovní. Podobné je to i v případě, že úraz vznikne při cestě na lékařskou prohlídku nařízenou zaměstnavatelem. Cesta do práce či z práce do pracovních úrazů nespadá.

Naopak ne všechny úrazy odehrávající se na pracovišti pracovním úrazem jsou. Typickým příkladem jsou úrazy vzniklé během pauzy na občerstvení nebo situace, kdy zaměstnanci po pracovní době v kancelářích oslavují narozeniny či jinou významnou událost.

Za pracovní úrazy zodpovídá zaměstnavatel. Výjimka nastává v případě, že zaměstnanec poruší zákazy nebo pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti, se kterými byl předem seznámen, nebo pokud k úrazu došlo pod vlivem alkoholu či omamných látek.