Věcná břemena v detailu

S pojmem věcné břemeno se zřejmě už setkal každý z nás, vždy v nějaké jiné podobě. Druhů věcných břemen je hned několik a informace o nich mohou být hůře dohledatelné. Jestliže ale budete kupovat pozemek, rodinný dům, chatu či byt, budou se vám hodit praktické informace k věcným břemenům, předejdete tak řadě komplikací s nákupem nemovitosti. Synonymum pro věcné břemeno je vlastně omezení vlastnického práva k nemovitosti. Věcná břemena se řeší v občanském zákoníku a dělí se na dvě hlavní kategorie: pozemkovou služebnost, která je spojena vybranou nemovitostí a dále pak na osobní služebnost vztahující se k nějaké osobě.

Věcné břemeno dožití – častý problém

Mezi osobní služebnosti patří například věcné břemeno dožití. S tím se u nákupu nemovitosti můžete setkat, jde totiž o povinnost majitele nechat dožít v dané nemovitosti osobu, na kterou je věcné břemeno napsáno. Často jde o členy vlastní rodiny či příbuzné. Takto popsané břemeno bývá zpravidla součástí darovací smlouvy. Věcné břemeno dožití zaniká úmrtím dané osoby. Vlastník má povinnost nemovitost, byt, dům či garáž a chatu, udržovat v dobrém stavu, provádět opravy i údržbu, byť zmiňovanou nemovitost třeba neužívá. Proto se vyplatí si tyto informace velmi pečlivě nastudovat ještě před podpisem smlouvy a předejít ta následným nepříjemnostem a komplikacím nejen z užívání nemovitosti, ale i dalším nákladům. Jestliže potřebujete více informací o věcných břemenech, vyplatí se sledovat webový portál https://geopas.cz, kde najdete detailní popis každého typu pozemku a nemovitosti a prakticky hned tak zjistíte, zda byste se před koupí měli mít na pozoru. Další možností je vyhledat věcná břemena v listu vlastnictví, jenž vám poskytnout na katastrálním úřadě.

Strach z pozemkové služebnosti

U nákupu pozemku si dejte pozor, zda není vybraná parcela opatřená pozemkovou služebností. Mohlo by to znamenat, že by pozemek mohl být určen k pastvě dobytka, stejně tak může jít o služebnost stezky, právo na svod dešťové vody či služebnost inženýrských sítí. Poslední zmiňovaný příklad v praxi znamená, že přes vámi vybraný pozemek mohou být vedeny inženýrské sítě a příslušným orgánem dále udržovány.